Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů firmou RADOLI Investments s.r.o.

Společnost RADOLI Investments s.r.o., IČ 14429772, se sídlem v Praze na adrese Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 365511), prohlašuje, že shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

I. PROČ RADOLI Investments SHROMAŽĎUJE A ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE (OÚ)?

Společnost RADOLI Investments s.r.o. shromažďuje a zpracovává OÚ v souvislosti s předmětem podnikání, čímž se rozumí zejména zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí v zahraničí a poskytování souvisejících služeb (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). RADOLI Investments je oprávněn/povinen zpracovávat OÚ z následujících důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na RADOLI Investments vztahuje,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů RADOLI Investmentsu,
- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů.

II. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s činností společnosti RADOLI Investments (dále i „RADOLI Investments“) a s ohledem k účelu zpracování OÚ, kategorii dotčených OÚ, kategorii příjemců OÚ a k době zpracování OÚ, rozlišuje RADOLI Investments níže specifikované osoby / subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou společností RADOLI Investments shromažďovány a dále zpracovávány. Ke každému subjektu údajů RADOLI Investments uvádí relevantní informace z hlediska zpracování osobních údajů.

II.I. Klient Smluvní Strana

Klientem „Smluvní Strana“ se rozumí osoba, která prostřednictvím RADOLI Investmentsu realizovala, realizuje, či se chystá realizovat obchodní případ, např. koupě či prodej nemovitosti.

II.II. Klient Zájemce

Klientem „Zájemce“ se rozumí osoba, která projevila zájem prostřednictvím RADOLI Investmentsu realizovat obchodní případ, např. koupě či prodej nemovitosti. Zpravidla se jedná o osoby, které poptávají více informací o nemovitostech, podmínkách transakce a o službách firmy RADOLI Investments. Také se jedná o osoby, které poptávají u RADOLI Investmentsu zprostředkování prohlídky nemovitosti a zprostředkování jednání s budoucí smluvní protistranou.

II.III. Odběratel e-mailového newsletteru

„Odběratelem“ e-mailového newsletteru se rozumí osoba, která se aktivně přihlásila k odběru e-mailového newsletteru společnosti RADOLI Investments.

Svůj souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Prodloužení doby platnosti mého souhlasu dle tohoto prohlášení je možné pouze s mým předchozím prokazatelným písemným souhlasem.

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas s odběrem newsletteru a se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat formou kliknutí na odhlašovací odkaz obsažený v každém newsletteru.

Vím, že kromě práva svůj souhlas kdykoliv odvolat mám právo na přístup k mnou poskytnutým osobním údajům (tj. pro účely zasílání newsletteru mnou specifikovaná e-mailová adresa), že mám právo na jejich úpravu, doplnění, omezení zpracování nebo jejich úplný výmaz, s možností se o výmazu přesvědčit. Zároveň mám právo vznést námitku či právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas uděluji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

II.IV. Návštěvník webových stránek společnosti RADOLI Investments

Společnost RADOLI Investments na svých webových stránkách neshromažďujeme žádné osobní údaje, kromě krátkých textových souborů vytvářených webovým serverem, tzv. cookies.

Použití cookies

Pro správnou funkci internetových stránek jsou potřebné tzv. cookies. Ty jsou vytvářené webovým serverem, který umísťuje tyto malé datové soubory na vaše zařízení, které používáte k procházení internetových stránek. Soubory cookies pomáhají dále např. při zjišťování, které stránky uživatelé webu nejčastěji navštěvují apod. Díky tomu se můžeme snažit přizpůsobit obsah stránek co nejvíce vašim potřebám.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky prohlížete. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, velikost písma apod.), díky čemuž tyto údaje nemusíte zadávat vždy znovu.

Vrátíte-li se později na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server díky tomu získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Díky cookies je procházení webových stránek pohodlnější a rychlejší.

Cookies využívá naprostá většina webových stránek. Zablokování cookie může způsobit, že některé služby webových stránek nemusí fungovat správně. Používání cookies můžete upravit pomocí vašeho prohlížeče. Konkrétní nastavení týkající se ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči naleznete na stránkách poskytovatele vašeho prohlížeče. Tyto webové stránky a využívají službu Google Analytics taktéž poskytovanou společností společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics, stejně jako další běžně používané technologie používají soubory cookies (viz informace výše). Chcete-li se dozvědět, jak Google zachází s takto získanými daty klikněte prosím zde. Pozornost věnujte také informacím zde.

Pokud uživatel nemá zájem cookies používat, může jejich využívání v nastavení svého webového prohlížeče deaktivovat.

Jak spravovat využívání cookies

Využívání cookies lze spravovat dle vašich preferencí a v závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již umístěny ve Vašem počítači; většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na Váš počítač ukládány. Konkrétní informace u nejpoužívanějších prohližečů naleznete zde:

V případě, že využijete možnost zákazu ukládání cookies nebo jejich umisťování do počítače, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě stránek. Zároveň je možné, že některé funkce nebo služby internetových stránek budou tímto nastavením omezeny, nebudou fungovat správně nebo nebudou fungovat vůbec.

V případě využití mobilních zařízení může být funkce nastavení cookies ve webovém prohlížeči omezena nebo vyloučena.

Další informace o souborech cookies naleznete např. zde:

 

III. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem OÚ je společnost RADOLI Investments s.r.o., IČ 14429772, se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 365511.

IV. BEZPEČNOST A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

RADOLI Investments shromažďuje a zpracovává informace a dokumenty obsahující OÚ v listinné a elektronické podobě. Přístup k OÚ mají výhradně osoby pověřené. RADOLI Investments nakládá s osobními údaji tak, aby bylo zajištěno zabezpečení OÚ před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před ztrátou, zničením a poškozením.

Společnost RADOLI Investments přijala interní bezpečnostní směrnici a směrnici o ochraně osobních údajů. Účelem směrnice o ochraně OÚ je definovat a aktualizovat pravidla zpracování OÚ ve společnosti podle čl. 32 GDPR a upravit práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům ve smyslu článku 15 GDPR a ohlašování případů porušení zabezpečení OÚ ve smyslu článků 33 a 34 GDPR.

V. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovává přímo Správce (společnost RADOLI Investments). Správce může zpracováním OÚ pověřit jiný subjekt, např. poskytovatele IT služeb, advokátní kanceláře, účetní apod. Správce si vybírá takové zpracovatele a sjednává s nimi takové podmínky, aby byla zabezpečena ochrana práv subjektu údajů. Správce se přizváním zpracovatele nezbavuje odpovědnosti za zpracování OÚ.

VI. PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO ZAHRANIČÍ

V rámci členských států EU a EHP nemůže být volný pohyb OÚ omezován. Více informací o předávání OÚ do zahraničí naleznete ZDE.

VII. INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů (osoba, jejíž OÚ firma RADOLI Investments shromažďuje a zpracovává) má právo na to být správcem informován o zpracování svých osobních údajů. Subjekty údajů mají právo na:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si subjekt údajů může požádat o potvrzení od správce, zda osobní údaje, které se týkají subjektu, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má subjekt právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud správce osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování OÚ k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má právo získat kopii svých OÚ, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že subjekt údajů může kdykoliv požádat správce o opravu či doplnění OÚ, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat OÚ pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá správci zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování OÚ subjektu údajů, musí správce omezit zpracování OÚ subjektu údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování OÚ, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již OÚ subjektu údajů pro tyto účely zpracovávány.

Všechna práva může subjekt údajů uplatnit tak, že kontaktuje firmu RADOLI Investments na e-mailové adrese info@radolireality.cz. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů firmou RADOLI Investments s.r.o. jsou účinné od 13. dubna 2022.